Deze website maakt gebruik van cookies. Zie voor meer informatie bij onze Privacy voorwaarden

Verwijder al mijn gegevens na aankoop of verlaten van de site. U kunt deze gegevens na registratie ook zelf inzien en laten verwijderen. Zie hier voor meer informatie

Openingstijden

Maandag8:00 - 17:00
Dinsdag8:00 - 17:00
Woensdag8:00 - 17:00
Donderdag8:00 - 17:00
Vrijdag8:00 - 17:00
ZaterdagGesloten
ZondagGesloten
Mail met ons
Vind ons

...

Artikel 1. Garantie

1.1 IJzershop garandeert dat de producten vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.
1.2 De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van een product welke door een internetshop van IJzershop is geleverd.
1.3 De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.
1.4 De garantie is niet overdraagbaar.
1.5 De door IJzershop op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek

Artikel 4. Garantie-onderdelen

4.1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door IJzershop is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van IJzershop worden gerepareerd dan wel worden vergoed. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar.
4.2. Kosten van transport van het product van en naar IJzershop komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt.
4.3 Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt IJzershop voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Artikel 2. Garantieperiode

2.1 Producten van IJzershop worden gedurende 1 jaar gegarandeerd op constructie- en/of materiaalfouten.
2.2 Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.

Artikel 5. Indienen van claim

5.1. Claims onder deze garantie dienen ter inspectie te worden ingediend. Gelijktijdig dient het bewijs van aankoop te worden overhandigd.

Artikel 3. Garantie-uitsluitingen

3.1. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
a. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het product en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
b. Als het product niet conform het serviceboekje onderhouden;
c. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;
d. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van het betreffende product of zijn onjuist gemonteerd; .

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Een door IJzershop gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat IJzershop ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van IJzershop strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van IJzershop voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voorzover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

Support desk
Onduidelijk? Vraag het onze vakmensen!

Vragen via mail, telefoon of Whatsapp worden altijd beantwoord door iemand met verstand van metaal. Ook aan de balie kunt u er altijd op rekenen dat wij met u willen mee denken.

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 08.00 en 17.00 uur. Offerteaanvragen en informatieaanvragen via de mail proberen wij altijd dezelfde dag te beantwoorden.

>Telefoonnummer: 0900-2502500
>Whatsapp: 0636.58.58.00
>Mail: contactformulier